Co jsou základové patky?

Základové patky jsou konstrukce, které přenášejí bodové zatížení od sloupů do základové půdy.

Spodní úroveň základu musí být v nezámrzné hloubce, která je stanovena minimálně na 80 cm pod upraveným terénem, v zeminách, kde je hladina podzemní vody menší jak 2 m pod terénem se volí min. 120 cm.

Tvoří-li základovou půdu soudržné zeminy a je-li nebezpečí jejich smršťování, navrhuje se hloubka založení min. 140 cm.

Materiál a technologie provádění

Používaný materiál:

- prostý beton

- železobeton

 

Technologie provádění:

1. Monolitické - patky centricky a excentricky zatížené

 


2. Montované - kalichové a plné


 

- kalichové patky mají v horní části prohlubeň, do které se zasadí pomocí jeřábu sloup, vyrovná se do svislé polohy, zaklínuje a poté se zabetonuje

- plné patky mají v horní části vyčnívající výztuž, které se přiloží sloup, vyváží se do svislé polohy a přivaří se jeho ocelové kotevní úhelníky k vyčnívající výztuži, spoj má okamžitou únosnost

 

 

Železobetonové patky

- navrhují se je-li výška patky omezena a roznášecí úhel je menší než 60°, prostý beton v ohybu nevyhoví, proto je patku třeba vyztužit a to při spodním okraji.

- v líci sloupu vzniká namáhání ve smyku, které je třeba zachytit ohyby, jinak hrozí nebezpečí propíchnutí patky sloupem

- krytí výztuže u základu je minimálně 40 mmNÁVRH ROZMĚRŮ ZÁKLADOVÝCH PATEK

 

F/A je větší nebo se rovná q0

tangens alfa = h/c

h = tangens alfa x c

 

F..... zatížení působící na základovou spáru

A..... plocha základové spáry

q0..... dovolená únosnost základové půdy

c..... odstupek

?..... roznášecí úhel ? 60° u patky z prostého betonu

 

Odstupek c je zatížen základovou půdou a je namáhán ohybem (obrácená konzola), má-li vyhovět, musí mít patka dostatečnou výšku h , tzn. že roznášecí úhel u prostého betonu by měl být roven nebo větší než 60°.