KONSTRUKCE » POZEMNÍ STAVBY » IZOLACE SPODNÍ STAVBY » IZOLACE PROTI RADONU
Co je Radon?

Radon je přírodní bezbarvý plyn bez zápachu, který vystupuje z podloží, a který je ve zvýšené koncentraci karcinogenní.

Zvýšený výskyt radonu je v geologicky aktivnějším území.

Druhotným zdrojem radonu mohou být staré stavební materiály - porobetonové tvárnice s přidáním popílku či nábytek.

 

Výskyt Radonu na území České republiky


Koncentrace Radonu

Koncentrace radonu v obytných místnostech nových staveb nesmí přesáhnout mezní hodnotu 100 Bekerelů/m3 a u staveb postavených do roku 1991 nesmí přesáhnout  200 Bekerelů/m3.

Ve venkovním vzduchu je koncentrace radonu běžně kolem 5 Bekerelů/m3 vzduchu, čímž nemůže dojít ke zdravotnímu poškození.

Ochrana staveb proti radonu

ČSN rozděluje 3 typy radonového rizika podle kterého se určuje způsob ochrany budov.

 

1. Nízké radonové riziko

2. Střední radonové riziko

3. Vysoké radonové riziko

 

ad. 1. Ochrana staveb proti nízkému radonovému riziku

Za dostatečnou ochranu budovy se považuje provedení všech konstrukcí v přímém kontaktu s podložím s běžnou hydroizolací dle hydrogeologických poměrů, zároveň se doporučuje oddělit dveřmi schoďišťový prostor vedoucí z podzemí do vyšších pater, u této kategorie se nevyžaduje žádné opatření.

 

ad. 2. Ochrana staveb proti střednímu radonovému riziku

Za dostatečnou ochranu budovy se považuje provedení všech konstrukcí v přímém kontaktu s podložím s protiradonovou izolací, tato izolace umožňuje provedení vzduchotěsných spojů, má dlouhou životnost, dostatečnou tažnost a splňuje podmínky plynotěsného materiálu.

Jako protiradonová izolace se používá folie v tloušťce 1 - 2,5 mm, nebo asfaltový pás většinou vyztužený hliníkovou vložkou.

 

ad. 3. Ochrana staveb proti vysokému radonovému riziku

Všechny konstrukce v přímém kontaktu s podložím musí být opatřeny protiradonovou izolací a musí být zajištěno odvětrání pod objektem pomocí drenážního systému nebo vzduchovou mezerou pod izolací.

Úkolem drenážního systému je snížit koncentraci radonu pod základovou deskou nebo podkladním betonem.

 

Způsoby odvětrání podloží pod základovou deskou stavby:


1.Vyvedení přes základ a zeminu do exteriéru.

2. Vyvedení přs základ a zdivo a sokl do exteriéru (zakončeno mřížkou).

3. Vyvedení interiérem stavby nad konstrukci střechy do exteriéru.